Monday, February 2, 2009

PASYONG MAHAL -PANALANGIN SA DIYOS

KASAYSAYAN NG PASYONG MAHAL
NI HESUKRISTONG PANGINOON NATIN


PANALANGIN SA DIYOS
Oh Diyos sa kalangitan
Hari ng sangkalupaan
Diyos na walang kapantay,

mabait lubhang maalam
at puno ng karunungan.

Ikaw ang Amang tibobos
ng nangungulilang lubos
amang di matapus-tapos,
maawi't mapagkupkop
sa taong lupa't alabok.

Iyong itulot sa amin
Diyos Amang maawain
mangyaring aming dalitin,
hirap, sakit at hilahil
ng Anak mong ginigiliw.

0 comments: