Wednesday, February 11, 2009

PASYONG MAHAL - ANG PAGHANAP NI MAGDALENA KAY HESUS

Ang paghanap ni Magdelena

kay Hesus

Isang araw itong Berbo

napapiging na totoo

sa Kay Simon pariseo

pinaghanap naman dito

ng isang babaing tao.

Nang oras na kumakain

itong Panginoon natin

ay siya namang pagdating,

ni Magdalenang butihin

lumbay na walang kahambing.

Kapagdaka ay lumuhod

sa paanan nga ni Hesus

luha sa mata’y nanagos,

paa’y hinagkang tibobos

at pinahiran ng buhok.

At kaniyang binuksan pa,

balsamerang mahalaga

nang kay Hesus na makita

pinatawad kapagdaka

ang sala ni Magdalena.

Nang mangyari naman ito

agad nanaog si Kristo

sa Galilea tumungo;

mangangaral na totoo

sa madla’t maraming tao.

0 comments: