Saturday, February 14, 2009

PASYONG MAHAL - HULA NG MG A PROPETAS SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO

Hula nang mga Propetas sa

ating Panginoong Hesukristo

Ang sa mga unang pantas

na masisidhing propetas,

siyang nagsabi’t sumulat

nang kamatayan at hirap,

ng pariritong Mesias.

Sa salmos na ikalawa

ni David, bunying propeta

Mesias na mapaninta,

pariritong walang sala,

Kusang magpapakamura.

sinabi niya't tinuran

ang buong kapangyariahn

samou nang kaparusahan,

sa sinomang sumasalangsang

ng kaniyang kautusan.

sinaysay ng madlang hirap

na darating ng Mesias;

darakoin ng mararahas;

at tataliang di hamak.

aariing isang uslak.

Ano pa at itinitik

sa buong Salmos ni David

ang buhay na masasapit,

hirap at madaling pasakit

Niyong Berbong mapagtiis.

Ang Propetang si Miqueas

siyang nag-sabi't sumulat;

sa Belen ipanganganak

at doon din nga sisikat,

Iyong mahal na Mesias.

At yaong namang Propeta

si Isaias ang nagbadya

Isang dalaga aniya.

Maglilihi walang sala

At manganganak ng isa.

at yaong iaanak din

tatawaging Emmanuel

kung baga tatagalugin,

ngayon yaon ay ang turing.

Siyos ay sumasaatin.

ecce verbo concipiet et pariet

fillium at vocavitur nomen

ejus Emmanuel Isayas 7:14

Tanang mga testamento

ang palaman ay ganito:

hirap na di mamagkano,

ang sasapiting totoo

niyong sasakop sa tao.

Ang wika pa at pahayag

na kung dakpin ang Mesias,

at sa takot ng alagad,

tatakbo’t magsisiilag,

magpapahaba’t duruwag.

Totoo ngang aariing

parang ulol, taong baliw:

ano pa at hahamakin,

niyong mga sinungaling

at mga panaghiliin.

Isa’t isa ay mumura,

mukha niya’y luluran pa

tatampalin naman siya,

magtitiis, magbabata,

Kordero siyang kapara.

Sicut ovisad occisionem ducetur

et quasi agnus tondente,

se obmutescet, et non apariet

os sunm. Isayas 51:7’

Siya’y ipaghahatiran

sa isa’t isang hukuman:

si Pilato’y sila lamang,

ang hahatol kapagkuwan

nang dusang ikamamatay.

Mula ulo hanggang paa

matatadtad ng suplina

limang libong mahigit pa,

ihahampas sa kaniya

niyong mga palamara.

Tuloy namang puputungan

ng tinik ang ulong mahal

kunwa nga’y hari-harian,

ang setrong ipatatangan,

isang tambong hamak lamang.

At sa gayong mga sakit,

ang ibibigay na tubig

ay sukat apdong mapait,

ipaiinom na tikis

niyong mga malulupit.

At kung siya’y patayin na

na sa krus ipariripa,

susugatan kapgdaka,

yaong tagiliran niya

ng senturiong masigla.

Kung malibing nang totoo

ang bangkay ni Hesukristo

sa takot ng mga lilo,

yaong mahal na sepulkro’y

babantayan ng soldado.

Nguni’t agad mabubuhay

paghusto mg tatlong araw,

at paglabas na sa hukay

pawang manga lulunasan

ang soldadong nagbabantay.

Ito ang hulang lahat na

ng masidhing propeta:

ang sakit at madlang dusa,

titiising, parapara

ng ikalawang Persona.

ECCE TU VENI AD ME

0 comments: