Saturday, February 28, 2009

PASYONG MAHAL - VIERNES SANTO-ANG PAGHALILI NI SIMON SIRINEO

VIERNES SANTO

Ang paghalili ni Simon Sirineo


Ang sa eskriturang saysay;
may isang lalaki naman
na taga Sireneng bayan,
na kanilang inupahan
pinahaliling pumasan.

Ito nganing taong ito
ay si Simeon Sireneo
ay siyang amang totoo,
ni Alejandro’t ni Rufo
na disipulos ni Kristo.

Ang kay Simong pagdadala
kahit hindi nalaon siya
munti ring igininhawa,
ni Hesus na Poong Ama
sa malaking hirap niya.

At ano nga’y bitiwan
ni Sireneo ang pasan
si Kristo’y siyang nagtagal
ang paa’y di maihakbang
katawa’y bubuwal-buwal.

Binata na ngang totoo
nitong maamong Kordero
ang Krus ay dala’t pangko
kanilang ipinatungo
sa bundok nga ng Kalbario.

Anang pantas at bihasa
itong Kalbario’y di iba
ng panahon una-uan,
siyang tinatawag nila
na bundok nga ng Moria.

Piniling sinalungahan
nang Patriarka Abraham
doon niya inialay,
nang kaniyang papugutan
dugo ni Isaac at buhay.

Kawangis nga at katulad
ni Hesus yaong si Isaac
sa Kalbario ng umakyat,
pasan-pasan sa balikat
yaong Krus na mabigat.


0 comments: