Thursday, February 12, 2009

PASYONG MAHAL - ANG PANGANGARAL NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA MARAMING TAO

Ang pangangaral ng ating

Panginoong Hesukristo sa

maraming tao

Nabalita sa Kordero

na si Herodes na lilo

ang nagpapugot ng ulo,

ni Huang banal na tao,

pinsan niya at katoto.

Gayong bagay na mabatid

ng Poong kaibig-ibig,

sa isang barko’y sumilid,

sampung mga Apostoles

at tumuloy sa Nazareth.

At ang tinungo nga nila,

lupang sakop ng Betsaida;

sa Desierto’y dumoon na,

si Hesus na Poong Ama

sampu ng mg kasama.

Di naman nalaon dito,

may nagsirating na tao

mahigit na limang libo,

makikinig na totoo

ng mga aral ni Kristo.

Doon sila inaralan

ng madla’t maraming bagay

na sukat pakinabangan,

nguni’t hindi nagdaramdam

ang tao ng kagutuman.

0 comments: