Saturday, March 7, 2009

PASYONG MAHAL - VIERNES SANTO -ANG PAGLILIBING SA ATING PANGINOONG HESUSKRISTO

Ang paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo

Halos di ibig bitiwan
ng Inang may hapis lumbay,
ang sa Anak niyang bangkay
ninonoynoy nininilay
yaong madlang kahirapan.

Laking sakit hirap baga
nang Inang nangungulila
binunot-buntong hininga,
at gayon din ang dalawa
si Huan at si Magdalena!

Lumuhod na kapagkuwan
ang dalawang mga banal
iniabot nila ang bangkay,
saka naman pinagdalhan
sa kabaong inilagay.

Tinakpan namang totoo
ang bangkay ni Hesukristo,
nang sabanas at sudario
bangong hindi mamagkano
saan man sila patungo.

Angeles sa kalangitan
nanaog at pumatnubay
sa daang nilalakaran
kanilang tinatangisan
itong Diyos na maalam.

Marami nama’t madla pa
babaing nangagsisama
pawang may luha sa mata,
lumbay na walang kapara
sa puso at ala-ala.

Doon din sa halamanan
Hetsemani ang pangalan
itong si Hosep na banal
ay may nabiling baunan
di pa pinaglibingan.

At ang buong niya asa
kaya binili nang una
ay doon ilibing baga
na kung siya’y mamatay na
ang katawa’t bangkay nila.

Sa malaking sintang tangan
niya sa Poong Maykapal
ay iyong sadyang libingan,
inihandog inialay
dito sa mahal na bangkay.

Nang sila nga’y dumating
dito sa mahal na libing
ay ibinaba nang tambing,
ang katawang maluningning
nitong sumakop sa atin.

Binuhat at sinahukay,
at saka nila tinakpan
nang takip na nalalaan
batong marmol ang pangalan
sadyang kalinis-linisan.

A R A L

Aba lahat nang Kristiano
ngayo’y pasalamat tayo
huminging tawad kay Kristo
nang kamtan nati’t matamo
ang bayan ng Paraiso.

Ang Poong Diyos na mahal
ay kaya nagpakamatay
sa Krus ay panabayubay
pagtubos at awang tunay
sa taong makasalanan.

At kaya nagpakarukha
nagtiis at nagdalita,
lubos din niyang biyaya
at ng tayo’y sumagana
sa grasya niyang dakila.

Tayo’y walang gunamagunam
kamuntik man gabi’t araw
sa kay Kristong pagkamatay,
at ang hinaharap lamang
layaw ng ating katawan.

At sa aba mo nga baga
na kung hindi ka magbawa
sa hibo’t gawa mong sala,
ang inyong magiging hangga
sa impierno’y magdurusa.

Huwag ka ring tumalikod
sa madlang aral nang Diyos
at sa Santa Iglesiang utos
nang magkamit ka sa Diyos
nang awa’t tawad na puspos.

Huwag kang magpakaniig
sa gawa mong di matuwid
daya ng demonyong ganid
nilayin ng iyong isip
ang kamatayang sasapit.

Kaya hanggang buhay ka pa
ikaw ay magsamantala
magtipon at maghanda ka,
ng mga gawang maganda
ng may datnin kang ginhawa.

Kung tayo nga’y mamatay
dito sa mundong ibabaw
at doon sa ibang buhay
ay ang pakikinabangan
tanang gawang kabanalan.

Dahil sa sintang tibobos
nitong maawaing Diyos
dito sa lupa’y nanaog,
nang tayo nga ay matubos
sa kamay ng demonyos.


0 comments: