Sunday, March 16, 2008

PALM SUNDAY


Today is Palm Sunday. This is the day of humiliation and jubilation. The Son of God allowed Himself to be humiliated by riding a lowly donkey. How many of us can be like Him? Many people would like to have a grand entrance especially if they are somebody important, so they think. The palm fronds represent jubilation and according honor to Jesus who greeted Him in his entrance to Jerusalem.

This is an excerpt from Pasyong Mahal, which is read and sung in observance of the Holy Week in the Philippines.

Dito na ngani natupad
ang hula ni Zacarias;
sinabi’t ipinasulat,
na sasakay ang Mesias
sa isang hayop na hamak.

Ang sinabi ni San Mateo
sa kaniyang Ebanghelio,
nang malapit ng magpasko,
piesta ng mga hudyo,
naglakbay si Hesukristo.

Si Hesus nang sasakay na
sa hayop na humentilya
iyong tanang mga kapa
niyong disipulos niya
iniangkas kapagdaka.

Lumakad na nga si Kristo
naliligid ng katoto,
sa Herusalem ang tungo,
at balak niyang totoo
ang pangangaral sa tao.

Nang matanto’t maalaman
na si Hesus na maalam
niyong taong karamihan
ay papasok sa Simbahan
sinalubong kapagkuwan.

Kaguluha’y di kawasa
ng matanda man at bata
paraparang natutuwa,
nagpupuring walang sawa
dito sa Poong dakila.
Yaong iba’y nagsikuha
ng palaspas at oliba,
ang iba naman ay kapa
ilinatag kapagdaka
kay Hesus na Poong Ama.


cathcath

,,,,

0 comments: